thongtinytecongdong.com

Các pháp do nhân duyên mà sanh Rồi cũng đó nhân duyên mà duyệt

Các pháp do nhân duyên mà sanh. Rồi cũng đó nhân duyên mà duyệt. Đây Là( tứ thánh đế) gồm khổ tập diệt đạo là chân lý vĩnh hằng bất biến.
Chúng sanh bị sinh tử luân hồi Là gì không hiểu được hiện tượng của tất cả các vạn pháp.
Điều là có nhân có duyên sinh ra nó. Điều có sự hỗ tương liên quan với nhau mà thành.
Chúng sanh mê muội. chạy theo truy cầu dục vọng. Nên bị cho những thứ đó làm cho khổ não.
Năm uẩn là (sắc thọ tưởng hành thức là vô thường) năm uẩn này sanh khỏi là có nhân có duyên. Cũng là vô thường.
Chúng sanh không hiểu năm uẩn là không thật. Rồi sanh ra vọng chấp. Cứ nghĩ xát thân tư đại là thật có. Rồi chạy theo sáu trần. Cho là tâm ý của mình rồi sanh ra ngã chấp.
Nên nói vô minh là vậy.
Không rõ lý các pháp là do duyên sanh. Vốn không có tự tánh. Gì lẽ đó vọng chấp. Tướng vạn hữu là thật pháp là thật có.
Đây có thì kia có. Đây sanh thì kia sanh.
Duyên vô minh mà sanh các thiện ác. Duyên hành mà sanh thức. Duyên thức mà sanh sắc. Duyên sắc mà sanh lục nhập. Duyên lục nhập mà sanh súc. Duyên súc mà sanh thọ. Duyên thọ mà sanh ái. Duyên ái mà sanh thủ. Duyên thủ mà sanh hữu. Duyên hữu mà có sanh. Duyên sanh thì có già chết ưu bi khổ não.
Dứt các vọng tưởng là vứt khổ.
Dứt các khổ là không sanh dây không thì kia không đây diệt thì kia diệt.
Vô minh diệt thì hành diệt. Hành diệt thì thức diệt.. Thức diệt thì danh sắc diệt danh sắc diệt thì lục nhập diệt. Lục nhập diệt thì súc diệt. Súc diệt thì ái diệt. Ái diệt thì thủ diệt. Thủ diệt thì hữu diệt. Hữu diệt thì sanh diệt. Sanh diệt thì già chết chấm dứt.
Sầu bi khổ não diệt. Như thế thì tất cả các khổ điều diệt.
Nam mô a di đà phật ...!!!
13/08/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *